تعیین زمان دقیق زایمان - تعیین سن حاملگی

تعیین زمان دقیق زایمان - تعیین سن حاملگی

سن حاملگي يا سن قاعدگي دوره اي از زمان است كه از اولين روز آخرين دوره قاعدگي آغاز ميشود و اين زمان ، در حقيقت مقدم بر لقاح است. بطور مرسوم ، اين زمان آغاز كه معمولا حدود 2 هفته

تعیین زمان دقیق زایمان 

تعيين سن حاملگي

از اصطلاحات متعددي براي توصيف مدت حاملگي يا همان سن جنين استفاده ميشود اما اين اصطلاحات تا حدودي مبهم هستند اين اصطلاحات به صورت شماتيك در شكل زير نشان داده شده است.

تعیین زمان دقیق زایمان بارداری حاملگی

سن حاملگي يا سن قاعدگي دوره اي از زمان است كه از اولين روز آخرين دوره قاعدگي آغاز ميشود و اين زمان ، در حقيقت مقدم بر لقاح است. بطور مرسوم ، اين زمان آغاز كه معمولا حدود 2 هفته قبل از تخمك گذاري و لقاح و حدود 3 هقته قبل از لانه گزيني بلاستوسيست است، مورد استفاده قرار ميگرد ، چون اكثر زنان زمان آخرين قاعدگي خود را ميدانند . رويان شناسان ، نو روياني – جنيني را بر حسب روزها يا هفته هاي سپري شده از زمان تخمك گذاري (سن تخمك گذاري)  توصيف ميكنند . يكي ديگر از اين اصطلاحات ، سن بعد از لقاح است كه تقريبا همان سن تخمك گذاري است.

پزشكان بطور مرسوم سن حاملگي را به صورت سن آخرين دوره قاعدگي محاسبه ميكنند . ميانگين فاصله زماني از روز اول آخرين دوره قاعدگي تا هنگام تولد جنين ، حدود 280 روز يا 40 هفته است.  براي تخمين سريع موعد زايمان بر اساس سيكل قاعدگي به ترتيب زير عمل ميشود:

7 روز به تاريخ اول روز قاعدگي اضافه ميشود و 3 ماه از آن كم ميشود . به عنوان مثال اگر آخرين روز قاعدگي 5 مهر 1388 باشد. موعد زايمان در اين حاملگي بصورت زير محاسبه ميشود:

5/7/88+7 روز -3 ماه = 12/4/89  يا دوازدهم تير سال بعد.به اين محاسبه ، قانون نگل  گفته ميشود. بسياري از زنان در سه ماهه اول يا ابتداي سه ماهه دوم براي تائيد سن حاملگي تحت بررسي سونوگرافي قرار ميگيرند. در اين موارد ، تخمين سن حاصل از سونوگرافي ، معمولا نسبت به تخمين بر پايه آخرين قاعدگي ، چند روز تاخير دارد . به منظور اصلاح اين عدم تطابق و همچنين براي كاهش تعداد حاملگيهايي كه به عنوان پست ترم تشخيص داده ميشوند ، تعداد از صاحبنظران براين باور هستند كه ميانگين مدت حاملگي در حقيقت بايد 283 روز در نظر گرفته شود و بنابراين به جاي 7 روز 10 روز به اولين روز آخرين قاعدگي افزوده شود. 

منبع : ourkids.ir

نظرات بییندگان :