بيماري سيتومگالوويروس چیست؟

بيماري سيتومگالوويروس چیست؟

بيمارى انکلوزيون سيتومگالى در تقريباً ۵ درصد از جنين‌هاى آلوده ايجاد مى‌شود که تقريباً فقط در آنهائى به‌وجود مى‌آيد که مادران آنها طى باردارى به عفونت اوليه دچار شده‌اند....

عفونت‌هاى ناشى از سيتومگالوويروس (CMV)

بيماري سيتومگالوويروس
 تظاهرات بالينى
 عفونت مادرزادى CMV
اکثر عفونت‌هاى مادرزادى CMV در بدو تولد علامتى ندارند؛ ۲۵-۵ درصد از نوزادان آلوده بدون علامت در سال‌هاى آينده دچار اختلالات روانى حرکتي، شنوائي، بينائي، يا دندانى مى‌شوند. بيمارى انکلوزيون سيتومگالى در تقريباً ۵ درصد از جنين‌هاى آلوده ايجاد مى‌شود که تقريباً فقط در آنهائى به‌وجود مى‌آيد که مادران آنها طى باردارى به عفونت اوليه دچار شده‌اند. پتشي، هپاتواسپلنومگالي، و زردى شايع‌ترين نشانه‌ها هستند ۹۸۰-۶۰ درصد موارد). ميکروسفالى (با يا بدون کلسيفيکاسيون مغزي)، تأخير رشد داخل رحمي، و نارسى در ۵۰-۳۰ درصد از موارد ديده مى‌شود. ميزان مرگ و مير در موارد شديد ۳۰-۲۰ درصد است.

 عفونت پرى‌ناتال
اکثر نوزادانى که در حين زايمان يا پس از آن آلوده مى‌شوند، بدون علامت باقى مى‌مانند. عفونت در اثر عبور از کانال زايمانى آلوده يا از طريق شير مادر پس از تولد به‌وجود مى‌آيد. به‌ندرت CMV باعث پنومونى بينابينى طول کشيده در نوزادان نارس مى‌شود.

 مونونوکلئوز CMV
مونونوکلئوز هتروفيل - منفى شايع‌ترين تظاهر عفونت CMV در ميزبان‌هاى سالم پس از دوران نوزادى با دوره کمون ۶۰-۲۰ روزه است و بيمارى بالينى عموماً ۶-۲ هفته طول مى‌کشد. مونونوکلئوز CMV با تب بالاى طول کشيده، گاهى بالرز، خستگي، و بى‌حالى تظاهر مى‌کند. ميالژي، سردرد و اسپلنومگالى شايع و فارنژيت اگزوداتيو و لنفادنوپاتى گردنى نادر (برخلاف مونونوکلئوز اپشتين - بار که در آن، اين بافته‌ها بارز هستند) است. يافته آزمايشگاهى مهم لنفوسيتوز نسبى خون محيطى با بيش از ۱۰ درصد لنفوسيت آتيپيک است. افزايش متوسط آمينوترانسفرازها و آلکالن فسفاتاز، شايع و زردى نادر است.

 عفونت CMV در افراد دچار ضعف ايمنى
CMV شايع‌ترين و مهم‌ترين پاتوژن ويروسى است که دريافت‌کنندگان پيوند اعضاء را مبتلا مى‌سازد. عفونت در اين افراد شامل تب و لکوپني، هپاتيت، پنومونيت، ازوفاژيت، گاستريت، کوليت، و رتينيت است. به‌نظر مى‌ِسد بيشترين خطر بيمارى پس از عفونت اوليه باشد. ظاهراً عضو پيوندى استعداد بالائى دارد به‌طورى هپاتيت CMV در دريافت‌کنندگان پيوند کبد و پنومونيت CMV در دريافت‌کنندگان پيوند ريه شايع است. پنومونيت CMV در ۲۰-۱۵ درصد از دريافت‌کنندگان پيوند مغز استخوان و غالباً ۱۳-۵ هفته پس از پيوند به‌قوع مى‌پيونند؛ ميزان کشندگى آن ۸۸-۸۴ درصد است. CMV پاتوژن مهمى در بيماران مبتلا به عفونت شديد HIV محسوب مى‌شود و عموماً هنگامى‌که تعداد سلول CD4 زير μL/۱۰۰ است، سندرم‌هاى بالينى را ايجاد مى‌کند. رتينيت، ازوفاژيت، کوليت، آنسفاليت، و پلى‌راديکولوپاتى شايع‌ترين تظاهرات عفوونت CMV در اين گروه هستند. درمان موفقيت‌آميز HIV بروز عفونت CMV در افراد HIV مثبت را کاهش داده است.

منبع :aftabir.com

نظرات بییندگان :