بهار - شعر کودکانه بهار - سایت کودکان ما

بهار - شعر کودکانه بهار - سایت کودکان ما

اين صدا از كجاست؟... از باغ است باغ گفتي؟... مگر بهار آمد؟ بله آمد... چه شاد، چه شاداب!

شعر کودکانه بهار

بهار

اين صدا از كجاست؟... از باغ است

باغ گفتي؟... مگر بهار آمد؟

بله آمد... چه شاد، چه شاداب!

گل به ديدار جويبار آمد

*

گُل؟... بله گُل... شكفته و خندان

مثل يك نوعروس زيباروي

در هوا بوي پونه پيچيده ست

بله، او هم نشسته بر لب جوي

*

راست گفتي، صداي بلبل بود

پس زمستان چه شد؟ از اين جا رفت؟

بله، او را شكوفه بيرون كرد

با زمستان سكوت و سرما رفت

نظرات بییندگان :