بز من

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

بز من

بز من

یک

دو

سه

چهار

پنج

شش

هفت

هشت

نه

ده روزه یونجه نخورده

بز من پس چرا نمرده

از گوشت بزم گوشت بزم کباب می سازم

می رم آشپز می شم به بزم می نازم

از رون بزم رون بزم آبگوشت می سازم

می رم قصاب می شم به بزم می نازم

آی  طفلکی بزم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :