السون و ولسون - شعر تلویزیون

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

السون و ولسون

یک و یک و یک السون

دو و دو و دو ولسون

سه تا می شن با دون دون

السون و گول می زنم

ولسون و گول می زنم

دشمن دندوناشونم

السون آی السون

قند و نبات آوردم

من آب نبات آوردم

شیرینی تازه دام

باز شکلات آوردم

السون و ولسون

پسته دارم براتون

گردو و فندق دارم

بادومه بچه ها جون

بیا و بگیرش از من

با دندونات زود بشکن

بشکن

من نمی شکنم

بشکن

من نمی شکنم

چی بود چی بود؟

شیشه شکست

شیشه نبود

پس چی شکست

دندونای نادون شکست

السون و ولسون قلب منو شکستن

چه شیطونایی هستن

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :