آمپول پروژسترون

آمپول پروژسترون

آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در برنامه‌های بهداشتی و تنظيم خانواده کشور قرار داده شده و به زنان عرضه می‌شود. اين مطالعه به منظور بررسی عوارض شايع اين آمپول‌

آمپول پروژسترون

آمپول پروژسترون

 آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در برنامه‌های بهداشتی و تنظيم خانواده قرار داده شده و به زنان عرضه می‌شود. اين مطالعه به منظور بررسی عوارض شايع اين آمپول‌ها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه در سال 1382 انجام شد. در اين بررسی توصيفی، 374 نفر از زنانی که آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات را بعنوان روش پيشگيری از بارداری انتخاب و حداقل 2 دوره (6 ماه) از آن استفاده کرده و در مراکز بهداشتی درمانی پرونده داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود که متغيرهای اختلال قاعدگی، عصبانيت، افزايش وزن، سردرد، سرگيجه و ... را مورد سنجش قرار می‌داد. اين بررسی نشان داد که شايع‌ترين عارضه در بين افراد مورد مطالعه، اختلال قاعدگی است که ميزان آن 86.1 درصد و بعد از آن عصبانيت 25.4 درصد بود. افزايش وزن عارضه ديگری بود که ميزان آن 22.2 درصد گزارش شد. شايع‌ترين اختلال قاعدگی، قطع قاعدگی (53.2 درصد) و لکه‌‌بينی (26.7 درصد) بودند که از نظر افراد مورد مطالعه، عمده‌ترين دليل ترک اين روش نيز بود. پيشنهاد می‌شود اين روش با مشاوره و انتخاب صحيح افراد و آموزش کافی در مورد عوارض آن مورد استفاده قرار گيرد.

آمپول‌های دپومدروکسی پروژسترون استات (DMPA) در برنامه‌های بهداشتی و تنظيم خانواده کشور قرار داده شده و به زنان عرضه می‌شود. اين مطالعه به منظور بررسی عوارض شايع اين آمپول‌ها در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی

منبع:medsab.ac.ir


نظرات بییندگان :