آموزش رنگها به کودکان با شعر

آموزش رنگها به کودکان با شعر

دنـیــای رنــگ صـورتــی سـاخته میشـــه بـه راحتــی -از قـرمـز و رنـگ سـفـیـد درسـت میشـــه رنگی جدید - بـریـز ، بـپـاش به انـدازه تا بســـازی رنـگــــی تـازه -حــالا بـا رنــگ صــورتــی نقــــاشی ...

آموزش رنگها به کودکان با شعر

آموزش رنگها به کودکان با شعر

قرمز 
من رنـگ قـرمـز هستم هیچ رنگی نیست رو دستم
رنـگ گیـلاس ، آلبـالـو شـــاتــوت و رنـــگ لبـــو
انـــــار دونـــه دونــــه رنّّّّــگ تـــوی هنــدونــــه
تمشـک و تـوت فـرنگی تـــاج خـــروس جـنـگـــی
رنــگ لــب و دهــانــم ســـرخــــی رو زبـــانـــم
رنــگ شــاد عـروســی مـهـمـــونـی و روبــوســـی
مــاهـی قـرمـز حــوض گــــل هــــای لالــــه و رز
بــا نــور قــرمــز مــن بـــه آسمـــان ســر بــزن
وقـتـی بــاران می بـاره رنـگـیـــن کمــان مــی آره
کـوچولو بـا رنگ قـرمـز غـمگیــن نبـاشـی هـرگــز

ماهی رنگ قرمز

صورتی
دنـیــای رنــگ صـورتــی سـاخته میشـــه بـه راحتــی
از قـرمـز و رنـگ سـفـیـد درسـت میشـــه رنگی جدید
بـریـز ، بـپـاش به انـدازه تا بســـازی رنـگــــی تـازه
حــالا بـا رنــگ صــورتــی نقــــاشی کن ، به راحتـــی
یـک بـاغـچـه ی پـر از گل مـیـخـک کـنـــار ســنـبـل
رز ، گــلایــول ، ارکــیـده بــــهـــار بــیــاد گل می ده
یـک دامــن پــر از چـیـن بــــا پـولــک هــای رنگین
حــالا بــکــش رو کــاغـذ یــــک دایــــره با مـــرکــز
یـک کـیـک و یـک تـولـد کــه شــادی بـــا خــود آورد
یک شمع بگذار به رویش بــــه بــــه به رنگ و بوی 

کیک تولد صورتی

سفید
بــــــرای رنــــگ ســـفید بــگــیــم یـک شــعر جـدیـد
رنـــگ سفـید مثـل بـــرف مــــی بـــاره از هـــر طــــرف
از پــنـبـه هــای ســـفـیـد تــــا صـــدف و مــــرواریــد
رنـگ پنیر ، شیـر و مـاسـت گـوش ماهـی که تو دریـاست
رنــــگ ســــحر رنـــگ روز کــــــبوتری کـــــه امــــروز
ســـــرزده و بـــی خـبــــــر نـــــشـسـتـه رو صـنوبــــر
نــــــور قـشـنـگ مهتــــاب کــــــه افــتـــــاده روی آب
رنـــــگ سـفـیـد یـک قـــو لــــک لــــک پیــر و اخمـــو
گل هــای نــرگس و یــاس شـــــکوفه هــــای گیــلاس
پــــرچم صلح و دوستـــــی ســــفـیده ، مـی دونستـــی؟ 

کبوتر رنگ سفید


زرد
اگــــــر دنـــبـــال زردی کــوچـولــو بــایـد بــگردی!
از ایـــــــن ور و از اون ور از خـــورشـیـــد پـشـت ابـر
تــابیـــده شــد برجـهـان نــــــور از زمــیــن و زمــان
آفــــتــــاب زرد تــابـــان پـــیــدا شـــــد و نـمـایــان 
شـــایــد خـــبـر نـــداری از رنــــگ یـــک قـــنـــاری
زنــبــوری زرد و خوشحال لـیـمــــو و ســیـب و بـــلال
رنـــــگ مـــــوز و طالـبــی زردآلـــــــــو و گـــــلابــــی
رنـــگ گنـــدم ، رنگ کــاه جـــــوجـــــه زرد را نـگــــاه
گلـــــهای آفـتـاب گـــردان بـــــا تـخــــمـــه فــــراوان
حـــــالا دیـــدی رنــگ زرد از کجـــــا ســـــــر درآورد؟

خورشید رنگ زرد
 


بنفش
بـــــهار بــا گل بنفشـــه تــــو باغـچـــه پیدا می شــه
تـو جنگـــل و تـو بیشــه شـــــادی و غــوغـــا می شــه
بـنـفـشـــه زیر بـــــاران مــی رقصـه شــــاد و خنــدان
در کــوه و دشـت و صحـرا ببیــن ، ببیــن تــــا کجـــــا
یـــاس سفیـــد و بنفش پیچیـــده عطـــر و بــویـــش
نــگــــاهی کـن تـو حــالا بــــه آسمـــــان بــــه بــــالا
در آسمـان شـده پخــش نـــــور قـشـنـــگ بـنـفـــش
آنجــا کـه رنگیـن کمـــان افـتــــــــاده در آسـمـــــــان
اگـــر بنفــش بخــواهــی بــــا قـــرمـــز و بــــا آبــــی
ترکیب بسـاز تـو با هــم بنفــش مـی شـــه فـراهــــم

گل بنفشه رنگ بنفشسبز 
بچـــه ها جـــون، منـم منـم سبــزی دشـــت و چمنـــم
نگــاهـی کـن بــه سبـزه زار رنـگ در خــت ، رنـگ بهــار
تـو مــزرعــه ، روی زمیـــن رنـگ علـف هـا رو بـبـیـــن 
رنــگ شــویـد ، اسفنــــاج درخــت بیـد، سـرو و کـاج
چغــالـــه بـــادام و خیـــــار کنـــار گـوجــه سبـز بکــار
مـــداد سبــــزت را بیــــــار بـرای بـرگ هـــای چنـــار
بکــش یـک قورباغـه تـو آب یـک طوطــی حاضـر جــواب
بـارنگ سبــز تـو بـی شمـار بکـش درخت و برگ و خـار
زنــده تـریـن رنـگ زمیــن سبــزم و شــادی آفریــن

طوطی رنگ سبز

آبی 
اگـــــر مــی خــواهی بیــا بـــریــم کنـــــار دریـــــا
شـــیرجـــه بـزن تـو حالا رو مـــــوج و روی دریـــــا
بپـــــر پــــایین و بــــالا چـــــه کـیـفی داره شنــــا
کــــوچولو ببین تا کجــــا آبــــــی رنـــــگ دریـــــا
نــــــگاه بـکـــن توحــــالا بـــه آسمـــان بـــه بـــــالا
در آســــمــــــان آبـــــی پـــریده چـــون عـقــابـــی
خورده چــه پیـچ و تــابــی تـــوپ قـشــنــگ آبـــــی
بـــکـش بــــا رنـگ آبــــی اســـتخـرو حـوض مـــاهی
آفـــتابـــی باشه یـــا ابـــر بکـــش یـه عـینک و چتـر
در آســـــــمــان و دریــــا نـقاشــی کــن یک رویـــا

استخر رنگ آبیقهوه ای 
اگـــــر مـــــرا دیــــده ای بـــه مــن مـی گــن قهــوه ای
رنــگ کیـــوی ، کاکائــــو رنـــــگ عـــــدس و آلــــــو
رنــگ قهـــوه و نــارگیـــل خـــــرما و رنــــگ ازگیــــل
کشمـش ، فنـدق و گـــردو بخـــــور و تنـــدتـــر بـــدو
پوســت تـــن جیـرجیـرک ســـوسکـــی درون چــاهــک
رنــگ گـــــوزن و آهــــــو تــــو جنگـــل و روی کــــوه
قـهــــوه ای را تـــو بـــردار بـکــش یـک میمــون و مــار
بــــرای هـــــر درختـــــی بکـــش لبـــاس و رخـتــــی
ســـاقه و شـــاخــه بگـــذار تــــــا بـدهد بــرگ و بــــار
نقــاشـــی کـن تــو بسیـار بـــــزن بـــــه روی دیـــــوار 

کیوی رنگ قهوه ای

خاکستری 
بـه مـن می گـن : خاکستـری تــو از سیـاه روشـن تــری 
یـه رنـگ سـرد و بـی صــــدا خـــاکـــی و بــی نـــاز و ادا
رنــگ شـن و مـاســه و کــوه کـــوه بـــزرگ بــا شکــــوه
بــه رنــگ ابــر و رنــــگ دود بـــه رنـگ سنـگ تــوی رود
اگـــــر مــــداد رو بـــــرداری مـی کشـی بـا خــاکستــری
شـکــــــــــــــل الاق دم دراز کـه یـونجـه خـورده بـا پیـاز 
شکـــل یــه فیــل بازیگــوش کنــار چنـد تا بچــه مــوش
حـــالا یــک کفتـــار بــــزرگ کــه رفتــه دنبـال یک گرگ 
        خــاکستــری شــد رو بــه راه بــا سفیــد و رنــگ سیـــاه    

الاغ رنگ خاکستری

منبع:نی نی سایت  

نظرات بییندگان :