(آ)اوٌل - (ا)غیراوٌل - سیما شمال نسب

(آ)اوٌل - (ا)غیراوٌل - سیما شمال نسب

شعرهای زیبای کودکانه - گلچینی از بهترین شعرهای بچه گانه - اشعار بسیار زیبای کودکان در سایت کودکان ما

                     شعر حروف الفبا

(آ)هستم (آ)هستم          

من ( آ )اوٌل هستم 

قد بلندی دارم                  

شکل قشنگی دارم

کلاهی خیلی زیبا            

بالای سر می ذارم

مثل آب مثل آرد               

مثل اوٌل آداب   

یک (آ) دیگر هم هست    

هست (ا)غیر اوٌل

با همدیگه بچٌه ها           

دو شکل دارند درجدول

قد بلندی دارد                 

شکل قشنگی دارد

یادت باشد عزیزم           

امٌا کلاه ندارد

صدای دوم میاد             

گاهی وسط گاهی درآخر میاد 

کشیده گو (آا)زیاد         

تا نره از فکر و یاد


شعر کوتاه شعر کودکانه  شعر کوتاه زیبا شعر بچه ها  شعر بچه گانه شعر بچه  شعر برای کودکان شعر زیبا کودکانه  اشعارکودکانه اشعار کودکان اشعار کودکانه قدیمی اشعار کودکانه مصطفی رحماندوست  سایت کودکان ما


نظرات بییندگان :